fbpx

Perio-Dens Klinika Stomatologiczna w Bydgoszczy

STREFA PACJENTA

Drogi pacjencie, znajdziesz tu wiele przydatnych rzeczy.

Pierwsza wizyta w gabinecie jest kluczowa z punktu widzenia ca艂ego procesu leczenia, znalezienia rozwi膮zania leczenia jednostki chorobowej, jak i ochrony zdrowia i 偶ycia pacjenta. Lekarz poznaje og贸lny stan zdrowia pacjenta, schorzenia, uczulenia, problemy oraz przedstawia dost臋pne metody leczenia. Wywiad medyczny jest konieczno艣ci膮 nie tyko z punktu widzenia przepis贸w prawa, ale r贸wnie偶 ochrony 偶ycia i zdrowia pacjenta oraz prawid艂owego procesu leczenia pacjenta. To swoisty klucz do sukcesu.

Bardzo cz臋sto przeprowadzaj膮c wizyt臋 niezb臋dne jest uzupe艂nienie dokumentacji medycznej o zdj臋cie pantomograficzne (pantomogram z臋b贸w),daj膮c szerszy pogl膮d na stan uz臋bienia, problemy z uz臋bieniem oraz pozwala da膰 w艂a艣ciw膮 i pe艂n膮 diagnoz臋. Pantomogram jest 藕r贸d艂em informacji o istniej膮cych schorzeniach, o kt贸rych pacjent dotychczas nie wiedzia艂.

Specjali艣ci z naszej kliniki podejmuj膮 si臋 leczenia najbardziej skomplikowanych schorze艅, dolegliwo艣ci. Pacjenci z ca艂ego kraju przyje偶dzaj膮, aby leczy膰 problemy jamy ustnej i dzi膮se艂 u naszego spec. periodontologa – Angeliki Wojczak-Wiktorowicz. Ponadto leczymy w zakresie chirurgii, implantologii, endodoncji, protetyki.

Szanowny Pacjencie,
informujemy, 偶e wszystkie komercyjne us艂ugi naszej plac贸wki od kwoty 100 z艂 do 5000 z艂 mog膮 by膰 rozliczane w systemie PayDent, bez anga偶owania karty i got贸wki. Mo偶esz zap艂aci膰 za zabieg za 30 dni lub sp艂aci膰 w dogodnych 4, 8, 12 r贸wnych ratach.

Do transakcji wystarczy smartfon i dow贸d osobisty. Kupuj teraz, p艂a膰 p贸藕niej.

Szczeg贸艂owe informacje na paydent.pl

Je艣li jeste艣 zainteresowany wy偶sz膮 kwot膮 finansowania zabiegu stomatologicznego w naszym gabinecie (do 50 ty艣. z艂)聽lub d艂u偶szym okresem ratalnym (do 36 rat),聽zapytaj o szczeg贸艂y w Naszej recepcji.

mediraty paydent paycode

Jak dzia艂a p艂atno艣膰 Mediraty 鈥 Paydent?

 1. Powiedz w gabinecie, 偶e chcesz zap艂aci膰 p贸藕niej przelewem w聽ci膮gu 30 dni lub聽wybierasz sp艂at臋 w聽4, 8 lub 12聽ratach聽(od 100聽z艂 do 5000聽z艂).
 2. Po chwili dostaniesz SMS-a potwierdzaj膮cego wybrany spos贸b sp艂aty, termin i kwot臋 鈥 zatwierd藕 go.
 3. W kolejnym SMS-ie otrzymasz numer rachunku do sp艂aty za wizyt臋.
 4. Mo偶esz dalej korzysta膰 z PayDent, a偶 do osi膮gni臋cia limitu 5000聽z艂.

mediraty paydent stomatologia perio-dens

PERIO-DENS nie pobiera op艂at za wydanie kopii dokumentacji medycznej w formie papierowej czy elektronicznej. W celu przes艂ania dokumentacji elektronicznej niezb臋dne jest upowa偶nienie do przesy艂ania wiadomo艣ci drog膮 mailow膮 zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 52 poz. 417)
Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rodzaj贸w, zakresu i wzor贸w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

KARTA PRAW PACJENTA Stomatologia PERIO-DENS

PRAWA PACJENTA

 1. Prawo do ochrony zdrowia. (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483.))

 2. Prawo do informacji o przys艂uguja台cych prawach pacjenta. (art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186) zwanej dalej 鈥瀠stawa台 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta鈥)

 3. Prawo do s虂wiadczen虂 zdrowotnych odpowiadaja台cych wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na doste台pnych metodach i s虂rodkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia choro虂b, wykonywanych przez lekarzy dentysto虂w i piele台gniarki, z nalez虈yta台 starannos虂cia台 i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych moz虈liwos虂ci udzielenia odpowiednich s虂wiadczen虂 – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalaja台cej kolejnos虂c虂 doste台pu do s虂wiadczen虂. (art. 6

  ust. 1 i 2, art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) zwanej dalej 鈥瀠stawa台 o zawodach lekarza i lekarza dentysty鈥; art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piele台gniarki i po艂oz虈nej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251), zwanej dalej: 鈥瀠stawa台 o zawodach piele台gniarki i po艂oz虈nej鈥)

 4. Prawo do z虈a台dania, aby udzielaja台cy s虂wiadczen虂 zdrowotnych lekarz zasie台gna台艂 opinii innego lekarza lub zwo艂a艂 konsylium lekarskie. Z虈a台danie pacjenta, jak ro虂wniez虈 odmowa spe艂nienia z虈a台dania powinny zostac虂 odnotowane w dokumentacji medycznej. (art. 6 ust. 3 i 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 5. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zak艂adach opieki zdrowotnej, ze wzgle台du na zagroz虈enie zdrowia lub z虈ycia pacjenta. (art. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  Pacjenci z ostrym bo虂lem i po urazach sa台 przyjmowani poza kolejnos虂cia台. Dotyczy to zw艂aszcza godzin od 21.00 do 7.00 oraz niedzieli i s虂wia台t, kiedy nasze lecznice pracuja台 w trybie dyz虈uru. W tym czasie nawet pacjent umo虂wiony na konkretna台 godzine台, do okres虂lonego lekarza, moz虈e spotkac虂 sie台 z koniecznos虂cia台 przepuszczenia pacjenta z bo虂lem lub po urazie. W czasie okres虂lonym jako Ostry Dyz虈ur to lekarz dyz虈urny okres虂la kolejnos虂c虂 przyjmowania pacjento虂w kieruja台c sie台 g艂o虂wnie ich stanem zdrowia i rozpoznaniem wste台pnym, a nie kolejnos虂cia台 opisana台 w grafiku przyje台c虂.

 6. Prawo do intymnos虂ci i poszanowania godnos虂ci osobistej w czasie udzielania s虂wiadczen虂 zdrowotnych.

  (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 7. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przyste台pnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moz虈liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, daja台cych sie台 przewidziec虂 naste台pstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz moz虈e byc虂 zwolniony z tego obowia台zku na z虈a台danie pacjenta. W sytuacji gdy

  . Lekarz moz虈e udzielac虂 powyz虈szych informacji, innym osobom tylko za zgoda台 pacjenta. (art. 31 ust. 1 – 3 ustawy o zawodach lekarza i

  lekarza dentysty; art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 8. Prawo do wyraz虈ania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych s虂wiadczen虂 zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jez虈eli obowia台zuja台ce przepisy prawa nie stanowia台 inaczej, zgoda pacjenta moz虈e byc虂 wyraz虈ona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, kto虂re w sposo虂b nie budza台cy wa台tpliwos虂ci wskazuje na wole台 poddania sie台 proponowanym przez lekarza czynnos虂ciom medycznym. (art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

page1image1979240224

rokowanie jest niepomys虂lne dla pacjenta, lekarz moz虈e ograniczyc虂 informacje台 o stanie zdrowia i o

page1image1979269504

rokowaniu, jez虈eli wed艂ug oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta

 1. Prawo do wyraz虈enia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzaja台cej podwyz虈szone ryzyko dla pacjenta. (art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach

  lekarza i lekarza dentysty)

 2. Prawo do wyraz虈enia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemoz虈nos虂ci wyraz虈enia zgody w powyz虈szej formie, za ro虂wnowaz虈ne uwaz虈a sie台 wyraz虈enie zgody ustnie z艂oz虈onej w obecnos虂ci dwo虂ch s虂wiadko虂w) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzys虂ciach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o moz虈liwos虂ci odsta台pienia od udzia艂u w eksperymencie, w kaz虈dym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mog艂o spowodowac虂 niebezpieczen虂stwo dla z虈ycia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowia台zany jest go o tym poinformowac虂. (art. 24, art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 3. Prawo do cofnie台cia zgody na udzia艂 w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym ba台dz虂 wycofania sie台 w kaz虈dej chwili z tego badania lub eksperymentu. (art. 27 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 4. Prawo do doste台pu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upowaz虈nionej. Dokumentacja medyczna moz虈e byc虂 udoste台pniona: a) do wgla台du, w tym takz虈e do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielaja台cego s虂wiadczen虂 zdrowotnych, b) poprzez odp艂atne sporza台dzenie jej wycia台go虂w, odpiso虂w lub kopii, c) poprzez wydanie orygina艂u za pokwitowaniem odbioru i z zastrzez虈eniem zwrotu po wykorzystaniu, d) za pos虂rednictwem s虂rodko虂w komunikacji elektronicznej, e) na informatycznym nos虂niku danych. (art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 5. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych zwia台zanych z udzielaniem s虂wiadczen虂 zdrowotnych. (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.

  922); art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 6. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji zwia台zanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w zwia台zku z wykonywaniem zawodu z uwzgle台dnieniem wyja台tko虂w przewidzianych w przepisach prawa. (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ustawy o zawodach piele台gniarki i po艂oz虈nej; art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 7. Prawo do uzyskania od lekarza dentysty informacji o realnej moz虈liwos虂ci uzyskania s虂wiadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zak艂adzie opieki zdrowotnej, jez虈eli lekarz odmo虂wi艂 udzielenia s虂wiadczenia. (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 8. Prawo do z艂oz虈enia skargi na lekarza dentyste台 do rzecznika odpowiedzialnos虂ci zawodowej przy w艂as虂ciwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia poste台powania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz w przypadku naruszenia przepiso虂w o wykonywaniu zawodu lekarza. (art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522))

 9. Prawo do z艂oz虈enia skargi na piele台gniarke台 do rzecznika odpowiedzialnos虂ci zawodowej przy w艂as虂ciwej izbie piele台gniarek i po艂oz虈nych w przypadku podejrzenia poste台powania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz w przypadku zawinionego naruszenia przepiso虂w dotycza台cych wykonywania zawodu piele台gniarki. (art. 36 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorza台dzie piele台gniarek i po艂oz虈nych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038))

 10. Prawo do rejestracji u s虂wiadczeniodawcy w szczego虂lnos虂ci: osobis虂cie, przez osoby trzecie i telefonicznie.

  (搂13 za艂a台cznika do rozporza台dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzes虂nia 2015 r. w sprawie ogo虂lnych warunko虂w umo虂w o udzielanie s虂wiadczen虂 opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400))

19.

Prawo do zg艂aszania osobom wykonuja台cym zawo虂d medyczny, Prezesowi Urze台du Rejestracji Produkto虂w

Leczniczych, Wyrobo虂w Medycznych i Produkto虂w Biobo虂jczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za

wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, dzia艂ania niepoz虈a台danego produktu leczniczego. (art. 12a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

SZCZEGO虂LNE PRAWA MA艁OLETNICH I OSO虂B UBEZW艁ASNOWOLNIONYCH W TRAKCIE UDZIELANIA S虂WIADCZEN虂 ZDROWOTNYCH

Pacjent poniz虈ej 18 roku z虈ycia ma prawo do korzystania z wie台kszos虂ci praw przys艂uguja台cych osobom doros艂ym w trakcie korzystania ze s虂wiadczen虂 zdrowotnych z uwzgle台dnieniem uprawnien虂 przedstawicieli ustawowych lub opiekuno虂w faktycznych.

(art. 31

page3image1997711024

1.

2. Pacjentowi, kto虂ry ukon虂czy艂 16 lat,

5.

Pacjentowi, kto虂ry nie ukon虂czy艂 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do

page3image1997728528

prawid艂owego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wys艂uchuje jego zdania.

ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

lekarz ma obowia台zek udzielic虂 przyste台pnej informacji o jego stanie

zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moz虈liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, daja台cych sie台 przewidziec虂 naste台pstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz

rokowaniu.

(art. 31 ust. 1 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

3. Pacjent, kto虂ry ukon虂czy艂 16 lat, ma prawo do wyraz虈enia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych s虂wiadczen虂 zdrowotnych przez lekarza. W przypadku osoby ca艂kowicieubezw艂asnowolnionej zgode台 wyraz虈a przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jez虈eli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedziec虂 opinie台 w sprawie

badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby. (art. 17 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 32 ust 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

4. W zaste台pstwie pacjenta ma艂oletniego (powyz虈ej 16 roku z虈ycia – w przypadku braku decyzji, a poniz虈ej 16 roku z虈ycia – w kaz虈dym przypadku), pacjenta ca艂kowicie ubezw艂asnowolnionego lub niezdolnego do s虂wiadomego wyraz虈enia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych s虂wiadczen虂 zdrowotnych, zgode台 taka台 ma prawo wyrazic虂 jego przedstawiciel ustawowy (tzw. 鈥瀦goda zaste台pcza鈥). W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, moz虈e wykonac虂 opiekun faktyczny. (art. 17 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Pacjent, kto虂ry ukon虂czy艂 16 lat, osoba ubezw艂asnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upos虂ledzony umys艂owo, lecz dysponuja台cy dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyraz虈enia sprzeciwu co do udzielenia s虂wiadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sa台du opiekun虂czego. (art. 17 ust. 3

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

6. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzaja台cej podwyz虈szone ryzyko dla pacjenta, w stosunku do pacjenta, kto虂ry ukon虂czy艂 16 lat, wymagana jest ro虂wniez虈 (obok zgody przedstawiciela ustawowego) jego zgoda udzielona w formie pisemnej (34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

7.

(art. 25 ust. 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

8. W celu zminimalizowania bo虂lu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego, przys艂uguje prawo do zapewnienia udzia艂u w przedmiotowym badaniu, personelu posiadaja台cego wiedze台 i umieje台tnos虂ci w zakresie poste台powania z ma艂oletnimi oraz zastosowania metod s艂uz虈a台cych minimalizacji dyskomfortu

zwia台zanego z wykonywanym badaniem. (搂 23 pkt 1 rozporza台dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badan虂 klinicznych z udzia艂em ma艂oletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108))

Udzia艂 ma艂oletniego oraz osoby ca艂kowicie ubezw艂asnowolnionej w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko za pisemna台 zgoda台 jego przedstawiciela ustawowego. Jez虈eli pacjent ukon虂czy艂 16 lat ba台dz虂 tez虈 nie ukon虂czy艂 16 lat/ jest ca艂kowicie ubezw艂asnowolniony, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedziec虂 opinie台 w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest takz虈e jego

pisemna zgoda.

W kaz虈dej sytuacji, gdy uwaz虈asz, z虈e Twoje prawa sa台 niew艂as虂ciwie realizowane skontaktuj sie台 z Rzecznikiem Praw Pacjenta:

Ogo虂lnopolska bezp艂atna infolinia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590

(z telefono虂w stacjonarnych i komo虂rkowych) czynne pn.鈥損t. 9:00鈥21:00
ul. M艂ynarska 46 01-171 Warszawa sekretariat@bpp.gov.pl

Podstawa prawna:

 1. 1) 聽Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483);

 2. 2) 聽ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186);

 3. 3) 聽ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464);

 4. 4) 聽ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piele台gniarki i po艂oz虈nej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251);

 5. 5) 聽ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

 6. 6) 聽ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522);

 7. 7) 聽ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorza台dzie piele台gniarek i po艂oz虈nych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);

 8. 8) 聽rozporza台dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzes虂nia 2015 r. w sprawie ogo虂lnych warunko虂w umo虂w o udzielanie

  s虂wiadczen虂 opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400);

 9. 9) 聽rozporza台dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badan虂 klinicznych z

  udzia艂em ma艂oletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).

page4image1998290480