fbpx

Perio-Dens Klinika Stomatologiczna w Bydgoszczy

POLITYKA REKRUTACJI

REGULAMIN PROCES脫W REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIK脫W

w PERIO-DENS sp. z o.o.

Rozdzia艂 I
Postanowienia og贸lne

搂 1.

Celem niniejszego Regulaminu jest okres虂lenie standard贸w proces贸w rekrutacyjnych i selekcyjnych pracownik贸w zapewniaja台cych ich trafnos虂c虂 oraz r贸wnos虂c虂, gdzie:

 1. trafnos虂c虂 oznacza zatrudnianie kandydat贸w odpowiednich na dane stanowisko
 2. r贸wnos虂c虂 to r贸wne szanse dla wszystkich kandydat贸w z odpowiednimi kwalifikacjami

搂 2.

 1. Regulamin okres虂la poszczeg贸lne czynnos虂ci niezbe台dne w trakcie planowania i realizacji proces贸w rekrutacji.

Rozdzia艂 II
Etapy procesu rekrutacji i selekcji

搂 1.

 • Proces rekrutacji sk艂ada sie台 z naste台puja台cych etap贸w:
   1. decyzji w sprawie zatrudnienia nowego pracownika
   2. okres虂lenia kryteri贸w profilowych kandydata oczekiwanych na poszukiwanym stanowisku pracy
   3. wszcze台cia procesu rekrutacji
   4. przygotowania tres虂ci og艂oszenia rekrutacyjnego
   5. przyjmowania dokument贸w aplikacyjnych
   6. selekcji aplikacji kandydat贸w poprzez:
    • wste台pna台 ocene台 aplikacji,
    • ostateczna台 ocene台 aplikacji i wyb贸r grupy kandydat贸w przechodza台cych do
     procesu rozm贸w rekrutacyjnych
   7. 聽wy艂onienia kandydata
   8. nawia台zania stosunku pracy.

搂 2.

W sk艂ad Zespo艂u Rekrutacyjnego wchodzi:

 1. Osoba wyznaczona przez w艂a艣ciciela firmy do przeprowadzenia procesu rekrutacji

Rozdzia艂 III
Planowanie procesu rekrutacji

搂 1.

 1. Uruchamiany jest proces rekrutacji zewne台trznej poprzez publikacje台 og艂oszenia o naborze na poszukiwane stanowisko pracy poprzez naste台puja台ce narze台dzia:
   • rekrutacyjne portale internetowe,
   • portale spo艂ecznos虂ciowe
 1. Og艂oszenie o naborze zawiera:
   • nazwe台 stanowiska
   • zakres zadan虂 wykonywanych na stanowisku pracy
   • okres虂lenie wymagan虂 formalnych wobec kandydata
   • okres虂lenie terminu i sposobu sk艂adania dokument贸w

搂 2.

 1. Kandydaci na wolne stanowiska pracy zobowia台zani sa台 do przes艂ania dokument贸w aplikacyjnych w postaci Curriculum Vitae (CV) .
 2. CV musi zawierac虂 zgode台 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO; tj.:

Wyraz虈am zgode台 na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporza台dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwia台zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. CV przes艂ane droga台 elektroniczna台 na adres e-mail: biuro@perio-dens.pl, kt贸re nie be台da台 zawiera艂y zgody na przetwarzanie danych osobowych, o kt贸rej mowa w ust. 2, zostana台 niezw艂ocznie, trwale usunie台te z system贸w informatycznych.
 2. CV zamieszczone na portalu rekrutacyjnym, kt贸re nie be台da台 zawiera艂y zgody na przetwarzanie danych osobowych, o kt贸rej mowa w ust. 2, zostana台 usunie台te z portalu rekrutacyjnego.

搂 3.

 1. Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji dokonuje ostatecznej oceny dokument贸w aplikacyjnych i wyboru grupy kandydat贸w przechodza台cych do etapu rozm贸w rekrutacyjnych.
 2. Po przeprowadzonej analizie aplikacji, wybrani kandydaci sa台 informowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozm贸w rekrutacyjnych.
 3. Poste台powanie rekrutacyjne jest prowadzone r贸wniez虈, gdy zg艂osi sie台 tylko jeden kandydat/ka.

搂 4.

 1. Dbaja台c o wizerunek firmy i godnos虂c虂 os贸b ubiegaja台cych sie台 o zatrudnienie, wszyscy kandydaci biora台cy udzia艂 w rozmowach rekrutacyjnych sa台 powiadamiani telefonicznie ba台dz虂 droga台 elektroniczna台 o wyniku rekrutacji.
 2. Rekrutuja台cy moz虈e odsta台pic虂 od wskazania kandydata, jez虈eli uzna, z虈e z虈aden z nich nie spe艂nia wymagan虂 wystarczaja台cych do obje台cia obowia台zk贸w.
 3. Rozpocze台cie czynnos虂ci zwia台zanych z zatrudnieniem wy艂onionego w procesie rekrutacji kandydata naste台puje po z艂oz虈eniu przez kandydata niezbe台dnych dokument贸w wykorzystanych w procesie zatrudnienia pracownika do dzia艂u kadr.
 4. nowo zatrudniany pracownik otrzyma komplet dokument贸w niezbe台dnych do wype艂nienia
 5. wype艂nione dokumenty sk艂adane sa台 w dziale kadr lub przekazane osobie rekrutuja台cej

搂 5.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydat贸w, kt贸rzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji i selekcji, zostana台 niezw艂ocznie na trwa艂e usunie台te z system贸w informatycznych nalez虈a台cych do PERIO-DENS sp. z o.o..
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydat贸w, kt贸rzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji i selekcji, sa台 przechowywane w PERIO-DENS sp. z o.o. przez okres 3 miesie台cy od zakon虂czenia procesu rekrutacji i selekcji, pod warunkiem wyraz虈enia przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w przysz艂ych proces贸w rekrutacji i selekcji prowadzanych przez PERIO-DENS sp. z o.o. zgodnie ze wzorem:

鈥濿yraz虈am zgode台 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla cel贸w przysz艂ych proces贸w rekrutacji i selekcji prowadzonych przez PERIO-DENS sp. z o.o., ul. S艂owia艅ska 14a, 85-163 Bydgoszcz, NIP 9532788855. Zosta艂em/Zosta艂am poinformowany/poinformowana, z虈e wyraz虈enie zgody jest dobrowolne oraz z虈e mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodnos虂c虂 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.鈥

Rozdzia艂 IV
Przepisy kon虂cowe

搂 1.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja台 zastosowanie
  powszechnie obowia台zuja台ce przepisy prawa pracy.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszaja台 powszechnie obowia台zuja台cych
  przepis贸w prawa pracy.
 3. Zmiany tres虂ci niniejszego Regulaminu wymagaja台 dla swojej waz虈nos虂ci formy w艂as虂ciwej dla jego wprowadzenia.