fbpx

Perio-Dens Klinika Stomatologiczna w Bydgoszczy

POLITYKA REKRUTACJI

 

 

REGULAMIN PROCESÓW REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW 

w PERIO-DENS sp. z o.o.

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1.

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie standardów procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych pracowników zapewniających ich trafność oraz równość, gdzie:

 1. trafność oznacza zatrudnianie kandydatów odpowiednich na dane stanowisko 
 2. równość to równe szanse dla wszystkich kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami 

§ 2.

 1. Regulamin określa poszczególne czynności niezbędne w trakcie planowania i realizacji procesów rekrutacji. 

Rozdział II
Etapy procesu rekrutacji i selekcji 

§ 1.

 • Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: 
   1. decyzji w sprawie zatrudnienia nowego pracownika 
   2. określenia kryteriów profilowych kandydata oczekiwanych na poszukiwanym stanowisku pracy
   3. wszczęcia procesu rekrutacji
   4. przygotowania treści ogłoszenia rekrutacyjnego 
   5. przyjmowania dokumentów aplikacyjnych 
   6. selekcji aplikacji kandydatów poprzez: 
    • wstępną ocenę aplikacji,
    • ostateczną ocenę aplikacji i wybór grupy kandydatów przechodzących do
     procesu rozmów rekrutacyjnych 
   7.  wyłonienia kandydata
   8. nawiązania stosunku pracy.
        1.  

§ 2. 

W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzi: 

 1. Osoba wyznaczona przez właściciela firmy do przeprowadzenia procesu rekrutacji 

Rozdział III
Planowanie procesu rekrutacji 

§ 1. 

 1. Uruchamiany jest proces rekrutacji zewnętrznej poprzez publikację ogłoszenia o naborze na poszukiwane stanowisko pracy poprzez następujące narzędzia: 
   • rekrutacyjne portale internetowe,
   • portale społecznościowe 
 1. Ogłoszenie o naborze zawiera: 
   • nazwę stanowiska 
   • zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
   • określenie wymagań formalnych wobec kandydata
   • określenie terminu i sposobu składania dokumentów 

§ 2.

 1. Kandydaci na wolne stanowiska pracy zobowiązani są do przesłania dokumentów aplikacyjnych w postaci Curriculum Vitae (CV) . 
 2. CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO; tj.: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 1. CV przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@perio-dens.pl, które nie będą zawierały zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 2, zostaną niezwłocznie, trwale usunięte z systemów informatycznych.
 2. CV zamieszczone na portalu rekrutacyjnym, które nie będą zawierały zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 2, zostaną usunięte z portalu rekrutacyjnego. 

§ 3.

 1. Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji dokonuje ostatecznej oceny dokumentów aplikacyjnych i wyboru grupy kandydatów przechodzących do etapu rozmów rekrutacyjnych. 
 2. Po przeprowadzonej analizie aplikacji, wybrani kandydaci są informowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych. 
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone również, gdy zgłosi się tylko jeden kandydat/ka. 

§ 4.

 1. Dbając o wizerunek firmy i godność osób ubiegających się o zatrudnienie, wszyscy kandydaci biorący udział w rozmowach rekrutacyjnych są powiadamiani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o wyniku rekrutacji. 
 2. Rekrutujący może odstąpić od wskazania kandydata, jeżeli uzna, że żaden z nich nie spełnia wymagań wystarczających do objęcia obowiązków. 
 3. Rozpoczęcie czynności związanych z zatrudnieniem wyłonionego w procesie rekrutacji kandydata następuje po złożeniu przez kandydata niezbędnych dokumentów wykorzystanych w procesie zatrudnienia pracownika do działu kadr. 
 4. nowo zatrudniany pracownik otrzyma komplet dokumentów niezbędnych do wypełnienia 
 5. wypełnione dokumenty składane są w dziale kadr lub przekazane osobie rekrutującej 

§ 5.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji i selekcji, zostaną niezwłocznie na trwałe usunięte z systemów informatycznych należących do PERIO-DENS sp. z o.o.. 
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji i selekcji, są przechowywane w PERIO-DENS sp. z o.o. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji i selekcji, pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji i selekcji prowadzanych przez PERIO-DENS sp. z o.o. zgodnie ze wzorem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacji i selekcji prowadzonych przez PERIO-DENS sp. z o.o., ul. Słowiańska 14a, 85-163 Bydgoszcz, NIP 9532788855. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.” 

Rozdział IV
Przepisy końcowe 

§ 1. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. 
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa pracy. 
 3. Zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy właściwej dla jego wprowadzenia.

Masz pytania, potrzebujesz porady lub chcesz umówić się na wizytę? ZADZWOŃ